We use cookies to make this website more userfriendly (more information).

Articles

Articles in Hungarian


Principles of interpretation of the Bible from the perspective of a scientist

Original title in German: "Auslegungsgrundsätze zur Bibel aus der Sicht eines Naturwissenschaftlers"

A Biblia értelmezésének alapelvei – ahogyan egy természettudós látja