We use cookies to make this website more userfriendly (more information).

Articles

Articles in Hungarian


Turning to Jesus Christ

Hogyan térhetek meg Jézus Krisztushoz?

Felismerted, hogy ahhoz, hogy örök életed legyen, szükséged van Jézus Krisztusra, Isten Fiára. Az itt leírtak segítségedre lesznek abban, hogy megtedd a szükséges lépéseket, és a végén biztosan tudd, hogy Jézus elfogadott téged. Gondolj át minden egyes lépést, amely itt szerepel! Ha magadénak érzed, és megérintette a szívedet, akkor elmondhatod a megadott imádságot. De megfogalmazhatsz egy ehhez hasonló saját imádságot is, hiszen nem a konkrét szavak, hanem a mögöttük lévő gondolatok számítanak. Gondolj arra is, hogy most nem valamilyen formális cselekedetet hajtasz végre, hanem a megváltó Jézushoz fordulsz. Ő az örök életre hív téged. Ha az itt leírtak szerint fordulsz hozzá, rád is érvényes Jézusnak ez az ígérete: „aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el” (János 6,37). Ő tehát biztosan befogad téged.

Miért érdemes a mennyben tölteni az örökkévalóságot? A menny mellett egyetlen egy másik alternatíva van: a pokol. Sok egyházban a korszellem hatására sajnos teljesen figyelmen kívül hagyják a poklot. Jézus azonban beszédeiben nemcsak bizonyságot tett a pokolról, hanem komolyan óvott is tőle. „Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára” (Máté 5,29). Jézus ezzel a határozott céllal jött a világba: „Mert az Emberfia azért jött, hogy megmentse [a menny számára], ami elveszett (Máté 18,11). Ez azt jelenti, hogy akkor tölthetjük Krisztussal az örökkévalóságot, ha Hozzá fordulunk. Ezt a helyet az 1Korintus 2,9 kimondhatatlanul csodálatosnak írja le: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek”. Hivatalos vagy tehát. Ha elfogadod a hívását, Isten gazdagon meg fog ajándékozni.

Hogy jutok a mennybe?

Most pedig térjünk rá életünk legfontosabb kérdésére: hogy lehetek bizonyos afelől, hogy a mennybe kerülök? Jézus nagyon világosan megmondta: „Én vagyok az ajtó” [amely a mennybe vezet] (János 10,9), és „én örök életet adok nekik” (János 10,28). Ezenkívül még ezt is mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” (János 14,6). Jézus útmutatása tévútnak minősít minden emberek által kitalált utat, amely a különböző vallásokban található meg. Csak egyedül Ő juttathat be bennünket a mennybe – nem egy egyház, egy vallás, nem valamilyen emberi cselekedet. Ezt az utat most lépésről lépésre párbeszédes formában világítjuk meg. Ha rá akarsz lépni erre az útra, most megteheted az útmutatás alapján, amelyet adunk.

Lásd meg önmagadat a Biblia világosságában! Ehhez olvassuk el a Róma 3,22-23-mat: „Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének”. Ez a bibliai vers megmutatja, hogy az élő Isten előtt elveszettek vagyunk. Bűneink miatt, amelyek elválasztanak Istentől, nem juthatunk el Hozzá, és nem tudunk felmutatni semmi olyat, ami kedves lenne Őelőtte. Röviden: Isten előtt nincsenek érdemeink, és nem rendelkezünk semmi olyasmivel, amivel megbékíthetnénk Őt. A bűneset óta mély szakadék van a Biblia Istene és a bűnös emberiség között. Egyetértesz Istennek azzal a véleményével, hogy minden ember elveszett bűnös?

Az egyetlen kiút: Ebből a dilemmából csak egyetlen kiút létezik, és ezt maga Isten hozta létre. Fia, Jézus Krisztus a kereszten önként magára vállalta bűneink büntetését, helyettünk viselte el a szenvedést. Jézus azért jött, hogy megmentse az elveszetteket (Máté 18,11). Menekvést senki másban és semmilyen más módon nem lehet találni (Apostolok cselekedetei 4,12). Egyet tudsz érteni ezzel a ténnyel?

Ismerd be a bűneidet! Az 1János 1,8-9-ben ezt olvassuk: „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól”. Jézus a Golgotán kifizette a váltságdíjat, ezért ennek alapján hatalma van bűnöket megbocsátani. Ha ígéreteire hivatkozunk, megvalljuk neki bűneinket, és bocsánatot kérünk tőle, biztosak lehetünk benne, hogy megtartja a szavát. Ráhagyatkozhatunk arra, hogy Ő egészen biztosan megszabadít bennünket a bűn miatt ránk nehezedő tehertől és annak örök következményétől. Miután ezeket az alapvető dolgokat végiggondoltuk, most a cselekvésen van a sor. Kész vagy rá? Ha igen, akkor most mindezt imádságban elmondhatjuk az Úr Jézusnak (ami itt következik, csak javaslat arra, hogyan fogalmazd meg saját imádságodat):

Úr Jézus Krisztus, eddig úgy éltem az életemet, mintha Te egyáltalán nem léteznél. Megismertelek, és most imádságban fordulok hozzád. Már tudom, hogy van menny, és ugyanúgy van pokol is. Kérlek, ments meg a pokoltól, attól a helytől, amelyet a bűneim, főleg a hitetlenségem következményeként érdemelnék. Arra kérlek, hadd lehessek örökké nálad, a mennyben. Megértettem, hogy saját érdememből nem kerülhetek a mennybe, hanem csak úgy, ha hiszek benned. Mivel szeretsz, meghaltál értem a kereszten, magadra vetted a bűneimet, és helyettem megfizettél értük. Köszönöm ezt neked. Látod az összes bűnömet, azokat is, amelyeket fiatal koromban követtem el. Te minden bűnömről tudsz, amelyet valaha is elkövettem, nemcsak azokról, amelyekre emlékszem, hanem azokról is, amelyeket régen elfelejtettem. Mindent tudsz rólam. Szívem minden rezdülését ismered, akár öröm, akár szomorúság, boldogság vagy keserűség tölt el. Úgy olvasol a lelkemben, mint egy könyvben. A bűnös múltam miatt nem állhatok meg előtted és az Atya Isten előtt, és zárva van előttem a menny. Ezért arra kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, ezt kívánom szívem mélyéből. Ámen.

Elmondtál az Úrnak mindent, amit most elmondani szükséges volt (1János 1,8-9). Maga Isten ígérete most a garancia. Mit gondolsz, mennyi bűnödet törölte el? Nyolcvan százalékot? Kilencven százalékot? Tíz százalékot? Így van megírva: „megtisztít minket minden gonoszságtól” (1János 1,9). Tehát teljes bocsánatot kaptál! Igen, Isten száz százalékban mindent megbocsátott! A Biblia fontosnak tartja, hogy ne érezzük úgy, hogy csak beképzeljük azt, amit Isten ígér. Fontos, hogy ne esetleges lehetőségnek vagy halvány reménységnek tartsuk a Biblia ígéreteit. Szilárd bizonyosságunk lehet, ezt jelenti ki az 1Péter 1,18-19 is:

„...tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg …, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén”.

Az 1János 5,13 ezt még egyszer megerősíti:

„Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.”

Add át az életedet! Az Úr Jézus megbocsátotta minden bűnödet. Most pedig rá bízhatod az egész életedet. A János 1,12-ben ezt olvassuk: „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az Ő nevében”. Az Úr Jézus mindazoknak, akik befogadták Őt azért, hogy átvegye az uralmat az életük felett, jogot ad arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Isten gyermekei nem azért leszünk, mert Isten így jutalmaz meg valamilyen jó cselekedetünkért, vagy mert olyan nagyon kegyesek vagyunk, vagy egy bizonyos egyházhoz tartozunk. Azért leszünk Isten gyermekeivé, mert az Isten Fiára bíztuk az életünket, és készek vagyunk rá, hogy a Szent Szellem erejével engedelmesen kövessük Őt. Erősítsük meg ezt is imádságban:

Elfogadlak mint Uramat és Megváltómat, uralkodj Te az életem felett. Szeretnék neked tetsző életet élni! Kérlek, ajándékozz meg azzal, hogy mindazt fel tudjam adni, ami helytelen előtted, és segíts a neked tetsző, új életformát megtanulnom! Segíts, hogy értsem az Igédet, a Bibliát! Segíts, hogy felfogjam, amit mondasz, és mindig örömömet leljem a beszédedben! Kérlek, mutasd meg, milyen úton járjak, és adj engedelmes szívet, hogy kövesselek! Köszönöm, hogy meghallgatsz. Hiszek abban az ígéretedben, hogy a megtérésem által Isten gyermeke lettem, egy napon a mennybe jutok, és azután örökre ott lehetek. Ez a meg nem érdemelt kegyelem óriási nyereség számomra, és örülök annak a bizonyosságnak, hogy az élet minden helyzetében mellettem állsz. Kérlek, hadd találjak olyan emberekre, akik szintén hisznek Benned! Segíts, hogy találjak egy olyan gyülekezetet, ahol az Igédet tisztán és valóságosan hirdetik! Ámen.

Az Úr elfogadott! Drága áron vásárolt meg magának, megmentett. Most Isten gyermeke lettél! A gyermek örökös is, örököse Istennek, a menny világának. El tudod képzelni, mi történik most a mennyben? A Lukács 15,10-ben ezt olvassuk: „Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek”. Az egész menny megmozdul, ha egy ember komolyan veszi az evangélium üzenetét, és befogadja az életébe. A Biblia megtérésnek nevezi a Jézushoz fordulás folyamatát. Ilyenkor letesszük nála a bűneinket, Ő pedig eltörli őket. Ugyanakkor Isten újjászül minket, a maga gyermekeivé tesz. Te most újjászülettél! Új életet kaptunk, Isten gyermekei vagyunk. Így a megtérés és az újjászületés összetartoznak, olyanok, mint az érem két oldala.

Adj hálát! Isten ajándéka, hogy megmenekültünk. Ez kizárólag azért lehetséges, mert Ő szeret bennünket. Semmit sem tudunk hozzátenni a megváltás művéhez. Amikor kapunk valamit, azt mondjuk: köszönöm! Mondj köszönetet az Úr Jézusnak a saját szavaiddal!

Mi következik most? A Biblia szerint a mostani állapotod olyan, mint az újszülött gyermeké. Magától értetődik, hogy az újszülött ahhoz a családhoz tartozik, ahova született. Te most már Isten családjához tartozol. Az újszülött kritikus életszakaszban van. Ez így van a hitéletben is. Megtértél és újjászülettél, ezzel a születésed rendben lezajlott. Igazi, új életed van. Amire most feltétlen szükséged van, az a táplálék (tej) és a gondoskodás. Isten természetesen jó előre gondoskodott arról, és megtett érte mindent, hogy megfelelően fejlődj. Azt, hogy gyermeki hited kárt ne szenvedjen, úgy kerülheted el, ha megtartod Isten parancsait.

Jézus hegyi beszéde a leghatalmasabb igehirdetés, amelyet ezen a földön valaha is elmondtak (Máté 5-7). Ezzel a mondattal kezdődik: „Boldogok a szellemben szegények, mert övék a mennyek országa” (Máté 5,3). Ez a kijelentés most rád is érvényes, mert abból a nagy kincsből, amit a Biblia jelent, még nem sokat ismersz, és „szellemben szegény” vagy azokhoz képest, akik már évek óta olvassák a Bibliát. Ugyanakkor azonban megmentett ember vagy, és tied a mennyek országa. Légy tudatában ennek a nagy gazdagságnak! Amikor gyülekezetet keresel, vigyázz, nehogy valamelyik szekta karmai közé kerülj (mint pl. a Jehova tanúi, a mormonok)! Legjobb volna, ha minél előbb csatlakoznál egy olyan evangéliumi alapon álló gyülekezethez, ahol biblikus tanítás hangzik.

A következő öt dolog nemcsak nagy jelentőségű egy olyan ember számára, aki most indult el a hit útján, hanem egészen egyszerűen nélkülözhetetlen, ha mint hívő ember a mindennapokban Jézussal szeretnél élni. Ha megszívleljük ezt az öt szempontot, akkor Isten akaratát tesszük, és biztosan betöltjük rendeltetésünket:

1. Isten Igéje

Döntésedet Isten Igéje, a Biblia alapján hoztad meg. A Biblia az egyetlen olyan könyv, amelynek Isten a szerzője, és amelyen keresztül Isten ereje nyilvánul meg. A világ valamennyi könyve együttvéve se veheti fel a versenyt a Bibliával az igazság és jelentőség szempontjából. Mindennél fontosabb, hogy olvassuk és megértsük Isten Igéjét. Az 1Péter 2,2 rámutat ennek a jelentőségére: „mint újszülött csecsemők a hamisítatlan szellemi tejet kívánjátok”. Tedd szokásoddá, hogy naponta olvasod a Bibliát, hogy megtudd Isten akaratát! Az evangéliumok olvasásával tanácsos kezdeni (például János evangéliumával). Megvan a tevékenységeknek az a sora, amelyeket minden reggel végigcsinálunk. Mostantól fogva iktasd be a napirendedbe a bibliaolvasást is!

2. Imádság

Mostantól fogva beszélj minden nap Uraddal! Isten az Igéjén keresztül szól hozzánk, és azt szeretné, ha mi is beszélnénk Hozzá. Nagy kiváltság, hogy mindent elmondhatunk Neki. A Biblia szerint egyedül Istenhez, aki az Atyád, és Jézushoz, aki a Megváltód, a jó Pásztorod, a Barátod, szabad imádkozni. A Biblia minden kétséget kizáróan kijelenti, hogy senki és semmi máshoz nem imádkozhatunk. Bárhová is folyamodnak az emberek Isten helyett a maguk elképzelése szerint (pl. horoszkóp, jóslás), az mindig bálványimádás, és utálatos Isten előtt. A Bibliában találhatunk példát az Istenhez, az Atyához és a Jézus Krisztushoz való imádságra, a Szent Szellemhez való imádságra azonban nem. Az imádság erőt ad. Pozitív változást hoz az életünkbe. Bármi, ami a mindennapi életben előfordul, tárgya lehet az imádságodnak: a gondjaid, az örömeid és a terveid. Adj hálát az Úrnak mindenért, ami történik veled! Imádkozz másokért, a nehézségeikért is! Kérd azt is, hogy a környezetedben lévő emberek szintén hitre jussanak! Az imádkozás és Isten Igéjének olvasása tartják fenn a „szellemi vérkeringést”, amely elengedhetetlen az egészséges szellemi élethez.

3. Engedelmesség

Ha olvasod a Bibliát, segítséget és eligazítást fogsz benne találni az életed minden területére nézve, többek között az Istennel való közösségedre is. Mindazt, amit megértettél, váltsd tettre, és nagy áldást fogsz tapasztalni. Isten örömét leli abban, amikor gyermekei engedelmeskednek neki, Igéje szerint élnek, és megtartják parancsait. Az engedelmesség a legjobb módja annak, hogy kimutassuk Isten iránti szeretetünket. „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk” (1János 5,3). A világ különböző koncepciókat kínál, hogy azok szerint éljünk. Ezek a korszellemből fakadnak, de nem válnak be a gyakorlatban. Ezzel szemben a Biblia olyan mércét ad a kezünkbe, amelynek segítségével olyan életet élhetünk, amelyen Isten áldása nyugszik. Amikor választási lehetőség elé kerülünk, döntsünk Isten tanácsa szerint: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek” (Apostolok cselekedetei 5,29). Ügyeljünk arra, hogy ne a régi, bűnös természetünk kívánságait elégítsük ki, amelyet a Biblia a következő versben „testnek” nevez: „Intelek titeket: a Szellem szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a Szellem ellen tör, a Szellemé pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek” (Galata 5,16-17). Ezért teljes mértékben bizonyosnak kell lennünk, hogy Isten iránti engedelmességünk a Biblián alapul, és a Szent Szellemtől kaptuk hozzá az erőt és a vezetést.

4. Közösség

Isten úgy teremtette meg az embert, hogy közösségre van szüksége. Ezért keress olyan keresztyéneket, akik szintén alárendelték az életüket Istennek! Ők azok az emberek, akikkel együtt imádkozhatsz, és akikkel beszélgethetsz a hitedről. Tarts kapcsolatot ilyen emberekkel! Ha kivesszük a parázsló széndarabot a tűzből, gyorsan kihűl. Ugyanez a törvényszerűség érvényes a Jézus iránti szeretetünkre: kihűl, ha nem tartja melegen a többi hívővel való közösség. Csatlakozz egy bibliai alapokon álló gyülekezethez, és vegyél részt aktívan a közösségben! A keresztyén élet szempontjából rendkívül fontos, hogy jó, evangéliumi gyülekezetbe járjunk, ahol a Biblia egészét hiszik. Ne mulaszd el az olyan összejöveteleket, amelyeknek az a célja, hogy megismerjük és megértsük Isten Igéjét!

5. Hit

Megtérésünk és újjászületésünk után életbe vágóan fontos, hogy szellemileg folyamatosan növekedjünk. Pál ezt írta Timóteusnak: „De te maradj meg abban, amit tanultál” (2Timóteus 3,14). Olvasd el figyelmesen az Efézus 4,17-32-t, ahol arról találsz gyakorlati igazságokat, hogyan élhetsz egy életen át Szellem szerinti, szent életet. Pál élete végén ezt mondhatta: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam” (2Timóteus 4,7). Kövessük a példáját, és tartsunk ki mi is hűségesen!

A megtérés nem olyan, mint a pont a mondat végén, hanem egy új élet kezdetét jelenti. Innentől kezdve Isten munkatársa lehetsz (1Korintus 3,9). Törekedj komolyan arra, hogy mások is megtapasztalják a Jézusban való megváltást! A megtérésnek két csodálatos következménye van: 1) földi életünk értelmessé válik, és teljesen új jelentőséget nyer, 2) Isten gyermekei és az örök élet örökösei leszünk.

Dr. Werner Gitt
informatikus, nyugalmazott
intézetigazgató és professzor

Quicklink to this page: https://wernergitt.com/hogyan